Każdy rolnik jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia OC rolnika i ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Obowiązek ubezpieczeniowy powstaje w dniu objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie, natomiast brak zabezpieczenia majątku w przypadku szkody może spowodować znaczne straty, czasem i całego dorobku. Warto więc zadbać o wykupienie odpowiedniej polisy, która będzie dostosowana do naszych potrzeb i tym samym zapewni ochronę w nieprzewidzianych sytuacjach.

Ciągłe zmiany klimatyczne powodują wzrost częstotliwości występowania różnych zdarzeń losowych – warto się na taką ewentualność zabezpieczyć. Ubezpieczenie budynków zapewni Ci odszkodowanie w sytuacji, kiedy ulegną one zniszczeniu na skutek: pożaru, powodzi, podtopienia, gradobicia, opadów śniegu, deszczu nawalnego, pioruna, tąpnięcia, lawiny, eksplozji czy upadku statku powietrznego. Konsekwencje braku polisy w takim przypadku, mogą spowodować duże trudności w funkcjonowaniu gospodarstwa przez długi czas.

OC rolnika jest to odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, z tytułu prowadzenia gospodarstwa. Obejmuje ono szkody, wyrządzone nie tylko przez samego rolnika, ale także przez jego pracowników i osoby pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie.
OC rolnika ubezpieczy Cię na wypadek szkód:

– wynikających ze śmierci lub uszkodzenia ciała

– które spowodowały uszkodzenie, zniszczenie lub utratę mienia

–  powstałych w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych (np:kombajny),
które są użytkowane w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego

– wyrządzonych czynem niedozwolonym

– które wynikają z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

–  wyrządzonych umyślnie czy też w wyniku zaniedbania rolnika
(dotyczy to także osób, za które rolnik jest odpowiedzialny)

W czym możemy pomóc?

Jeżeli masz pytania zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy lub na nasz numer telefonu.