Założenie własnego warsztatu samochodowego wymaga bardzo dużych nakładów. Odpowiedni lokal, wyposażenie warsztatu, wykwalifikowani pracownicy i wiele innych decyzji, od których zależy powodzenie firmy. Jedną z najważniejszych decyzji jest również wybór kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej.

Obecnie na rynku firmy ubezpieczeniowe prześcigają się w oferowaniu potencjalnym klientom coraz to bardziej wyspecjalizowanych produktów. Również oferta dla właścicieli warsztatów samochodowych jest bardzo bogata. Istnieją różne rodzaje i warianty ubezpieczeń.

Jednak, aby wybrać odpowiednie ubezpieczenie, należy najpierw właściwie ocenić ryzyko, które może zaburzyć lub nawet całkowicie uniemożliwić dalsze funkcjonowanie serwisu. Największe zagrożenie może wiązać się z pożarami oraz innymi żywiołami, zniszczeniem budynku, kradzieżą czy też aktami wandalizmu. Dostępne są też ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, mienia w transporcie, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia assistance.

Ubezpieczenie dla mechanika  – OC

Odpowiedzialność cywilna (OC) warsztatu chroni, gdy ubezpieczony wyrządzi szkodę osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem. W szczególności odpowiedzialność może dotyczyć szkód w pojazdach powierzonych w celu ich naprawy, przeglądu gwarancyjnego, technicznego, zmiany opon, mycia lub czyszczenia.

Zakresem ubezpieczenia najczęściej objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie oraz wskutek rażącego niedbalstwa. Nie obejmuje ono jednak szkód wyrządzonych umyślnie przez mechaników, a także w przypadku szkód wobec rodziny właściciela warsztatu oraz pojazdów bliskich i pracowników właściciela serwisu. W regulaminach widnieje też zapis o wyłączeniu z odpowiedzialności szkód powstałych w związku z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych. Dlatego, też warsztaty samochodowe, które używają np. podrobionych testerów diagnostycznych narażają się nie tylko na odpowiedzialność przed producentem oryginalnego urządzenia bądź oprogramowania, ale także na pokrycie ewentualnych uszkodzeń w zepsutym przez mechanika pojeździe obsługiwanym, podrobionym testerem.

W przypadku, kiedy właściciel serwisu samochodowego wynajmuje lub dzierżawi lokal na potrzeby prowadzonej działalności przydatna może okazać się wówczas

Sailors beoordeelden elk van vrouwen die op het schip dienen, in een bepaalde hoeveelheid geld en degene die erin slaagde haar te verleiden voor seks, ontving zijn prijs. Het meeste was het voor het algemeen mogelijk voor seks http://apotheekonlinenl.com/cialis-origineel-zonder-voorschrift-online-safe/ een vrouw officier of een lesbische vrouw (vrouwenvrouwen werden zo gewaardeerd, niet bijzonder hoog), de vergoedingen waren afhankelijk van ongewone plaatsen waar het heilige sacrament van liefde voor een geschil voorstroomde.

klauzula OC najemcy nieruchomości, która zabezpiecza w razie szkody wyrządzonej przez przedsiębiorcę właścicielowi wynajmowanej nieruchomości.  Podobnie przy szkodach wyrządzonych przez przedsiębiorcę właścicielowi np. urządzeń albo maszyn, które były leasingowane, dzierżawione albo wynajmowane: przydatna może być klauzula OC najemcy ruchomości.

Jakie ryzyka mogą zostać ubezpieczone?

  • ubezpieczenie OC związane z użytkowaniem lub posiadaniem nieruchomości;
  • ubezpieczenie OC związane z użytkowaniem i posiadaniem urządzeń, maszyn, narzędzi i wszelkich instalacji;
  • ubezpieczenie OC za powstałe szkody w powierzonych pojazdach i ich elementach będących przedmiotem naprawy, serwisu i czyszczenia;
  • ubezpieczenie OC za szkody powstałe w wyniku przeprowadzania jazd próbnych i testowych wykonywanych podczas lub po naprawie;
  • ubezpieczenie OC za szkody, do których doszło już po wydaniu pojazdu lub jego naprawionych części

Dodatkowe ubezpieczenie dla mechanika

Prowadząc działalność związaną z serwisem samochodowym istnieją także ryzyka, które wymagają specjalnej ochrony w formie klauzul dodatkowych. Głównie chodzi o:

  • ochronę warsztatu i należącego do niego mienia oraz urządzeń znajdujących się na zewnątrz -od szkód w wyniku wandalizmu (dewastacji),
  • ochronę elektrycznych i elektronicznych urządzeń od przepięcia.

obesidad

 Ubezpieczenia na bazie ryzyk nazwanych oraz all risks

Ogólnie ubezpieczenia można podzielić na ubezpieczenia na bazie ryzyk nazwanych oraz all risks. W przypadku tych pierwszych ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie szkody, które powstały na wskutek zdarzeń (ryzyk) zdefiniowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, jak np. na wskutek ognia, eksplozji, powodzi itp. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku zdarzeń, które nie zostały wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Natomiast w przypadku ubezpieczenia na bazie ryzyk wszystkich (all risks) ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane wszystkimi zdarzeniami losowymi, których nie wyłączono w umowie. A więc jest to sytuacja odwrotna niż w przypadku ubezpieczenia na bazie ryzyk nazwanych.Dodaj komentarz