Każdy przedsiębiorca prowadząc swoją działalność gospodarczą powinien zastanowić na tym, jak skutecznie zapewnić jej bezpieczeństwo. Prowadzenie firmy to oprócz potencjalnych zysków także pewne ryzyko. Dlatego, warto ubezpieczyć swoją firmę na wypadek wielu różnych zdarzeń. Istnieje bowiem wiele sytuacji, w związku z którymi może ponieść on straty. Do takich zdarzeń, które mogą spowodować liczne problemy zaliczyć można: kradzież, włamanie, pożar, powódź, huragan, uderzenie pioruna. Ubezpieczenie firmy to także ochrona majątku firmy i zdrowia ludzi w przypadku wszelkiego rodzaju katastrof budowlanych. Właściciel firmy może także w trosce o swoich pracowników zapewnić ochronę ubezpieczeniową dla całej załogi. Są to m.in. ubezpieczenia zdrowotne, grupowe polisy na życie, czy też pracownicze programy emerytalne. Dlatego, ubezpieczenie przyda się każdej firmie, niezależnie od tego,

jaki rodzaj działalności gospodarczej prowadzi. Ważne jest jednak, aby wybrać je dobrze. Zatem, wybierając ubezpieczenie firmy na co szczególnie zwrócić uwagę?

Co może być przedmiotem ubezpieczenia firmy?

W praktyce zakres ubezpieczenia dla przedsiębiorcy jest indywidualnie dopasowywany, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Zakresem ubezpieczenia objęte mogą zostać:

 • budynki i lokale wchodzące w skład mienia firmy,
 • wyposażenie budynków, maszyny i sprzęt elektroniczny, który wchodzi w mienie firmy,
 • środki obrotowe, czyli surowce, półfabrykaty oraz inne materiały służące do produkcji,
 • wartości pieniężne, takie jak na przykład czeki, papiery wartościowe,
 • mienie przyjęte od osób trzecich, które zostało przekazane ubezpieczonemu w celu wykonania danej usługi,
 • przedmioty pracowników.

Ubezpieczenie firmy – jakie wybrać?

Każdy przedsiębiorca ma indywidualne potrzeby ubezpieczenia swojej firmy. I właśnie od określenia tych potrzeb należy rozpocząć proces wyboru odpowiedniej polisy. Analiza powinna obejmować wszystkie niebezpieczeństwa, które mogą doprowadzić do strat przedsiębiorstwa. Wszystkie niebezpieczeństwa można podzielić na poszczególne kategorie:

http://onlineapotheeknederland.com/

 • zagrożenia związane z wynikami finansowymi
 • zagrożenia związane ze stratami w mieniu
 • zagrożenia związane z odpowiedzialnością cywilną
 • zagrożenia transportowe
 • zagrożenia związane ze stanem zdrowia pracowników
 • zagrożenia związane z nieszczęśliwymi wypadkami zatrudnionych pracowników

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia odgrywa ważną rolę w przypadku każdego przedsiębiorstwa. Zapewnia ono bowiem ochronę na wypadek pożarów, uderzeń pioruna, włamań oraz innych sytuacji losowych, określonych w umowie. Warto zwrócić uwagę na to, że szczegółowe warunki takiego ubezpieczenia mogą być naprawdę różne. W przypadku niektórych polis przedsiębiorstwo może mieć zapewnioną ochronę nawet w takich sytuacjach jak strajki czy zamieszki. Ubezpieczeniem mienia mogą zostać objęte obiekty budowlane, lokale, środki obrotowe, wartości pieniężne, prywatne mienie pracowników, maszyny, urządzenia oraz inne wyposażenie.

 OC dla przedsiębiorcy

Prowadzenie firmy wiąże się często z ryzykiem wyrządzenia szkody osobom trzecim. Nieprzewidziane wypadki i zdarzenia losowe mogą prowadzić do poważnych konsekwencji i strat. Dlatego Twoja firma potrzebuje OC. Umowa dotyczy odpowiedzialności cywilnej osób objętych ubezpieczeniem. Jej przedmiotem są szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem określonej działalności gospodarczej lub posiadaniem rzeczy (nieruchomości, maszyn, urządzeń, instalacji itp.). OC obejmuje szkody osobowe oraz rzeczowe powstałe w trakcie okresu ubezpieczenia, do pokrycia których Ubezpieczający jest zobowiązany z mocy prawa.

 Grupowe ubezpieczenia pracowników

Warto zabezpieczyć zdrowie zatrudnionych w firmie osób w ramach osobnych programów grupowych ubezpieczeń na życie, zdrowie i następstw nieszczęśliwych wypadków. W zależności od wysokości składki grupowe polisy mogą mieć bardzo różny zakres. Jeżeli przedsiębiorstwo zatrudnia wielu pracowników, można podzielić ich na kilka grup i do każdej z nich odpowiednio dopasować wysokości i zakres świadczeń, odpowiednio do ryzyka, na jakie są narażeni podczas pracy.

Pozostałe ubezpieczenia dla przedsiębiorców

Oprócz ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej (OC) istnieją jeszcze inne ubezpieczenia majątkowe, które mogą okazać się niezbędne dla firmy i są to:

 • ubezpieczenia utraty zysku (inaczej zwane BI czyli Business Interruption),
 • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, danych czy nośników danych,
 • ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
 • ubezpieczenia casco pojazdów lądowych,
 • ubezpieczenia cargo ładunków w transporcie krajowym,
 • ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.


Dodaj komentarz